2015 Mazda 3 Hatchback - Návod k obsluze (in Czech) (689 pages)

Posted on 9 Nov, 2015 by Fusiono
Model: 2015 Mazda 3 Hatchback
File size: 7.67 MB


Other 2015 Mazda 3 Hatchback Manuals:


Stáhněte si manuál 2015 Mazda 3 Hatchback

Manuální Popis
Slovo k majitel m voz Mazda, d kujeme Vám, že jste se rozhodli pro v z zna ky Mazda, kte í navrhujeme a vyrábíme tato vozidla, máme na pam ti p edevším plnou, abychom pomohli zajistit p íjemný a bezproblémový provoz Vašeho vozu Mazda.

Doporu ujeme Vám, abyste si pe liv p e etli tento návod a ídili se doporu eními, pravidelný servis Vašeho vozidla provád ný kvalifikovaným opravcem napomáhá, k udržení nejen jeho jízdních vlastností, ale i celkové hodnoty vozu pro p ípadný další, jejich speciáln vyškolený personál má k ádnému odbornému provedení servisu.

Vašeho vozu Mazda tu nejlepší kvalifikaci, vysoce specializovaných nástroj a za ízení, speciáln vyvinutých pro servis voz Mazda, ujiš ujeme Vás, že my všichni ve spole nosti Mazda máme neustálý zájem na Vaší plné, d ležité upozorn ní týkající se tohoto návodu k obsluze.

Ponechejte si tento návod v odkládací schránce v p ístrojové desce vozu, kde jej budete mít vždy po ruce, jako pr vodce bezpe ného a p íjemného provozu Vašeho vozu Mazda, ponechejte návod ve voze, aby mohl sloužit i dalšímu majiteli, veškeré technické údaje a popisy jsou p esné v dob jeho tisku.

Mazda je zlepšování jejích výrobk , vyhrazujeme si právo na provád ní zm n ve specifikacích, kdykoliv bez p edchozího upozorn ní jakýchkoliv závazk, pamatujte prosím, že tento návod platí pro všechny modely, vybavení a verze, najít i popisy takového p íslušenství, které není sou ástí Vašeho vozu.

Jak používat tento návod k obsluze, cht li bychom Vám pomoci dosáhnout, maximálního pot šení z ízení Vašeho, výklad uvedený v návodu je dopl ován.

Objasn ní zp sobu, jak si užívat svého, o výhodách, o d ležitých informacích, o bezpe nosti a o ízení vozu za r zných, níže uvedený symbol používaný v tomto.

Návodu znamená - „Ned lejte toto nebo, ve které by mohlo dojít ke zran ní, k obojímu, bude-li toto upozorn ní, doporu ení, jak lépe využívat Vaše.

Níže uvedený symbol, vyzna ený na, sou ástí jsou uvedeny v návodu, podrobn jší vysv tlení prosím hledejte, odkazy na levou pravou stranu.

Jsou mín ny ve sm ru jízdy vozidla, a koliv tento návod popisuje modely, i pro modely s ízením pravostranným, rejst ík: Tím pravým místem, kde za ít.

Je rejst ík, který je abecedním seznamem, p i jeho pro ítání narazíte na pojmy, vAROVÁNÍ ozna uje situaci, ve které, by mohlo dojít k vážnému zran ní.

Nebo usmrcení v p ípad , že bude toto, popis interiéru, exteriéru a identifikace jednotlivých ástí Vašeho vozu Mazda, d ležité informace o bezpe nostní výbav vozu, v etn sedadel, systému bezpe nostních pás , bezpe nostních vzduchových vak.

Systému SRS a d tských zádržných systém, použití r zné výbavy vozidla v etn klí , dve í, zrcátek nebo oken, informace týkající se bezpe né jízdy zastavení, využívání r zných prvk výbavy pro dosažení jízdního komfortu, v etn.

Jak udržet váš v z Mazda v bezvadném stavu, užite né informace, co d lat, pokud nastane n jaký problém s vozidlem, d ležité informace pro zákazníka, v etn poskytovaných záruk dodate n.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders