2016 Toyota Yaris Hybrid - Instrukcja nawigacji (in Polish) (244 pages)

Posted on 20 Apr, 2016 by Adamkolaro
Model: 2016 Toyota Yaris Hybrid
File size: 5.13 MB


Other 2016 Toyota Yaris Hybrid Manuals:


Pobierz from Toyota.com

Instrukcja Opis
Szczegó∏owy opis poni˝szych elementów wyposa˝enia znajduje si´ w „Instrukcji, monitor przep∏ywu energii (wersje z hybrydowym uk∏adem nap´dowym), dost´pnoÊç funkcji nawigacji mo˝na potwierdziç w nast´pujàcy sposób, po prze∏àczeniu wy∏àcznika zap∏onu w pozycj´ „ACC” lub „ON” wyÊwietlony.

Zostanie ekran startowy i system zostanie w∏àczony, po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY lub IGNITION ON , wyÊwietlony zostanie ekran startowy i system zostanie w∏àczony, wyÊwietlony zostanie jeden z poni˝szych ekranów.

W instrukcji tej mo˝na równie˝ napotkaç znak przekreÊlonego skoÊnie, w celu obs∏ugi przycisku lub innego wyposa˝enia, opis funkcji powiàzanych z g∏ównà funkcjà, iNFORMACJE DLA WERSJI Z HYBRYDOWYM UK¸ADEM NAP¢DOWYM.

PODANE SÑ W NAWIASACH OBOK INFORMACJI DOTYCZÑCYCH WERSJI, rozró˝nienie opisu dla wersji z konwencjonalnym nap´dem spalinowym i wersji, po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY lub IGNITION ON*1, wersje z konwencjonalnym nap´dem spalinowym.

Wersje z hybrydowym uk∏adem nap´dowym, niniejsza instrukcja wyjaÊnia zasady u˝ytkowania systemu nawigacji/systemu multimedialnego, rysunki przedstawiajàce wyglàd ekranów systemu nawigacji/systemu multimedialnego mogà ró˝niç si´ od rzeczywistego wyglàdu ekranów w zale˝noÊci od dost´pnych, funkcji i/lub umowy obowiàzujàcej oraz dost´pnoÊci danych mapy w momencie druku.

W niektórych przypadkach, takich jak aktualizacja oprogramowania, zawartoÊç niniejszej instrukcji mo˝e ró˝niç si´ od systemu nawigacji/systemu multimedialnego, system nawigacji jest jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie elementów, z satelitów GPS (Global Positioning System) Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, w samochodzie system mo˝e pokazywaç aktualnà pozycj´ samochodu i podpowiadaç.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders