2015 Toyota RAV4 - Instrukcja Obsługi (in Polish) (764 pages)

Posted on 7 Aug, 2015 by Symphonia
Model: 2015 Toyota RAV4
File size: 21.5 MB


Other 2015 Toyota RAV4 Manuals:


Pobierz from Toyota.com

Instrukcja Opis
Indeks obrazkowy Wyszukiwanie za pomocà ilustracji, otwieranie i zamykanie drzwi oraz okien, ustawienia, i regulacje wykonywane przed rozpocz´ciem jazdy itp, korzystanie z udogodnieƒ funkcjonalnych w kabinie.

Zasady dba∏oÊci o samochód i czynnoÊci obs∏ugi, co zrobiç w razie wystàpienia niesprawnoÊci, *: Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, szczegó∏owy opis poni˝szych elementów wyposa˝enia, zwiàzanych z systemem nawigacji lub systemem multimedialnym, znajduje si´ w „Instrukcji.

Niniejsza instrukcja obs∏ugi obejmuje wszystkie wersje samochodu i objaÊnia, dotyczyç elementów wyposa˝enia niewyst´pujàcych w danym samochodzie, wszystkie podane tu informacje i dane techniczne sà aktualne w momencie, zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeƒ technicznych bez odnotowania.

W zale˝noÊci od wersji samochody pokazane na ilustracjach mogà ró˝niç si´, akcesoria, cz´Êci zamienne i przeróbki samochodu, obecnie na rynku dost´pna jest szeroka gama oryginalnych i nieoryginalnych, cz´Êci zamiennych i akcesoriów do samochodów marki Toyota.

KoniecznoÊci wymiany oryginalnej cz´Êci lub wyposa˝enia, dostarczonych, razem z samochodem Toyota, zaleca zastosowanie oryginalnych produktów, nie mo˝e uznawaç roszczeƒ gwarancyjnych ani braç odpowiedzialnoÊci za, zamontowane lub u˝yte podczas naprawy cz´Êci i akcesoria, które nie sà jej.

Eksploatacyjnych, b´dàce wynikiem u˝ycia nieoryginalnych cz´Êci lub akcesoriów, nie sà obj´te gwarancjà, zainstalowanie nadajnika RF mo˝e powodowaç zak∏ócenia pracy uk∏adów, sterowania elektronicznego w samochodzie, takich jak, uk∏adu zapobiegajàcego blokowaniu kó∏ podczas hamowania (ABS).

Dlatego wczeÊniej nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi, toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu uzyskania specjalnych, zaleceƒ lub dodatkowych instrukcji odnoÊnie monta˝u takiego urzàdzenia, dodatkowe informacje o paÊmie cz´stotliwoÊci, poziomie mocy, pozycji anteny.

Oraz Êrodkach ostro˝noÊci podczas instalacji nadajnika RF sà dost´pne na, proÊb´ w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym, poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeƒstwa zawierajà substancje, poduszkami powietrznymi i napinaczami pasów mo˝e doprowadziç np.

I odpowiednie zabezpieczenie tych elementów przez wyspecjalizowany warsztat, punkt serwisowy lub autoryzowanà stacj´ obs∏ugi Toyoty, w samochodzie znajdujà si´ baterie i/lub akumulatory, nimi Êrodowiska i nale˝y je sk∏adowaç wy∏àcznie w specjalnie przeznaczonych.

Do tego celu miejscach zbiórki (dyrektywa Unii Europejskiej 2006/66/EC), jazda pod wp∏ywem Êrodków odurzajàcych: Nie wolno prowadziç samochodu, znajdujàc si´ pod wp∏ywem alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków, odurzajàcych, poniewa˝ obni˝ajà one zdolnoÊç kierowania samochodem, alkohol i niektóre rodzaje narkotyków powodujà wyd∏u˝enie czasu reakcji.

Zak∏ócenie mo˝liwoÊci oceny sytuacji oraz zaburzenie koordynacji, co mo˝e, doprowadziç do wypadku, w wyniku którego mo˝e dojÊç do Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a, spokojny styl jazdy: Samochód nale˝y zawsze prowadziç w sposób spokojny, oraz byç przygotowanym na unikanie mo˝liwych zagro˝eƒ.

Rozpraszanie uwagi kierowcy: Samochód nale˝y prowadziç z zachowaniem, prze∏àcznikami, rozmowa przez telefon lub czytanie, mogà doprowadziç do, wypadku, w wyniku którego mo˝e dojÊç do Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ, cia∏a kierowcy, pasa˝erów oraz innych u˝ytkowników drogi.

S Ârodki ostro˝noÊci dotyczàce bezpieczeƒstwa dzieci w samochodzie, nie nale˝y pozostawiaç w samochodzie dzieci bez opieki oraz nigdy nie zezwalaç im na posiadanie lub pos∏ugiwanie si´ kluczykami samochodowymi, pozbawione nadzoru dzieci mogà uruchomiç silnik lub przestawiç dêwigni´, skrzyni biegów w po∏o˝enie neutralne N.

Szyb bocznych, okna dachowego lub innymi urzàdzeniami w samochodzie, intensywne rozgrzanie lub wych∏odzenie wn´trza samochodu, wyjaÊnia zagro˝enia, których zignorowanie stwarza ryzyko Êmierci.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders