2016 Toyota Prius - Instrukcja Obsługi (in Polish) (704 pages)

Posted on 21 Apr, 2016 by Tiamat
Model: 2016 Toyota Prius
File size: 14.42 MB


Other 2016 Toyota Prius Manuals:


Pobierz from Toyota.com

Instrukcja Opis
Indeks obrazkowy Wyszukiwanie za pomocà ilustracji, otwieranie i zamykanie drzwi oraz okien, ustawienia, i regulacje wykonywane przed rozpocz´ciem jazdy itp, korzystanie z udogodnieƒ funkcjonalnych w kabinie.

Zasady dba∏oÊci o samochód i czynnoÊci obs∏ugi, co zrobiç w razie wystàpienia niesprawnoÊci, szczegó∏owy opis elementów wyposa˝enia zwiàzanych z systemem, nawigacji lub systemem multimedialnym, wymienionych poni˝ej, zawarty.

Jest w „Instrukcji obs∏ugi systemu nawigacji/systemu multimedialnego”, niniejsza instrukcja obs∏ugi obejmuje wszystkie wersje samochodu i objaÊnia, dotyczyç elementów wyposa˝enia niewyst´pujàcych w danym samochodzie, wszystkie podane tu informacje i dane techniczne sà aktualne w momencie.

Zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeƒ technicznych bez odnotowania, w zale˝noÊci od wersji samochody pokazane na ilustracjach mogà ró˝niç si´, akcesoria, cz´Êci zamienne i przeróbki samochodu, obecnie na rynku dost´pna jest szeroka gama oryginalnych i nieoryginalnych.

Cz´Êci zamiennych i akcesoriów do samochodów marki Toyota, koniecznoÊci wymiany oryginalnej cz´Êci lub wyposa˝enia, dostarczonych, razem z samochodem, Toyota zaleca zastosowanie jej oryginalnych produktów, inne produkty o porównywalnej jakoÊci mogà byç równie˝ u˝yte.

Toyota nie mo˝e uznawaç roszczeƒ gwarancyjnych ani braç odpowiedzialnoÊci, za zamontowane lub u˝yte podczas naprawy cz´Êci i akcesoria, które nie sà, zainstalowanie nadajnika RF mo˝e powodowaç zak∏ócenia pracy uk∏adów, sterowania elektronicznego w samochodzie, takich jak.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders