2017 Toyota Corolla - Instrukcja Obsługi (in Polish) (640 pages)

Posted on 3 Aug, 2016 by Daveyp
Model: 2017 Toyota Corolla
File size: 14.48 MB


Other 2017 Toyota Corolla Manuals:


Pobierz from Toyota.com

Instrukcja Opis
Indeks obrazkowy Wyszukiwanie za pomocà ilustracji, otwieranie i zamykanie drzwi oraz okien, ustawienia, i regulacje wykonywane przed rozpocz´ciem jazdy itp, korzystanie z udogodnieƒ funkcjonalnych w kabinie.

Zasady dba∏oÊci o samochód i czynnoÊci obs∏ugi, co zrobiç w razie wystàpienia niesprawnoÊci, niniejsza instrukcja obs∏ugi obejmuje wszystkie wersje samochodu i objaÊnia, dotyczyç elementów wyposa˝enia niewyst´pujàcych w danym samochodzie.

Wszystkie podane tu informacje i dane techniczne sà aktualne w momencie, zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeƒ technicznych bez odnotowania, w zale˝noÊci od wersji samochody pokazane na ilustracjach mogà ró˝niç si´, akcesoria, cz´Êci zamienne i przeróbki samochodu.

Obecnie na rynku dost´pna jest szeroka gama oryginalnych i nieoryginalnych, cz´Êci zamiennych i akcesoriów do samochodów marki Toyota, koniecznoÊci wymiany oryginalnej cz´Êci lub wyposa˝enia, dostarczonych.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders