2015 Toyota Auris Hybrid Touring Sports - Instrukcja Obsługi (in Polish) (576 pages)

Posted on 8 Aug, 2015 by Greg
Model: 2015 Toyota Auris Hybrid Touring Sports
File size: 11.95 MB


Other 2015 Toyota Auris Hybrid Touring Sports Manuals:


Pobierz from Toyota.com

Instrukcja Opis
Indeks obrazkowy Wyszukiwanie za pomocà ilustracji, otwieranie i zamykanie drzwi oraz okien, ustawienia, i regulacje wykonywane przed rozpocz´ciem jazdy itp, korzystanie z udogodnieƒ funkcjonalnych w kabinie.

Zasady dba∏oÊci o samochód i czynnoÊci obs∏ugi, co zrobiç w razie wystàpienia niesprawnoÊci, niniejsza instrukcja obs∏ugi obejmuje wszystkie wersje samochodu i objaÊnia, dotyczyç elementów wyposa˝enia niewyst´pujàcych w danym samochodzie.

Wszystkie podane tu informacje i dane techniczne sà aktualne w momencie, zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeƒ technicznych bez odnotowania, w zale˝noÊci od wersji samochody pokazane na ilustracjach mogà ró˝niç si´, akcesoria, cz´Êci zamienne i przeróbki samochodu.

Obecnie na rynku dost´pna jest szeroka gama oryginalnych i nieoryginalnych, cz´Êci zamiennych i akcesoriów do samochodów marki Toyota, koniecznoÊci wymiany oryginalnej cz´Êci lub wyposa˝enia dostarczonych, razem z samochodem Toyota zaleca zastosowanie oryginalnych produktów.

Nie mo˝e uznawaç roszczeƒ gwarancyjnych ani braç odpowiedzialnoÊci za, zamontowane lub u˝yte podczas naprawy cz´Êci i akcesoria, które nie sà jej, eksploatacyjnych, b´dàce wynikiem u˝ycia nieoryginalnych cz´Êci lub akcesoriów, zainstalowanie nadajnika RF mo˝e powodowaç zak∏ócenia pracy uk∏adów.

Sterowania elektronicznego w samochodzie, takich jak, uk∏adu automatycznego utrzymywania pr´dkoÊci jazdy (w niektórych wersjach), uk∏adu zapobiegajàcego blokowaniu kó∏ podczas hamowania (ABS), toyota Safety Sense (w niektórych wersjach).

Dlatego wczeÊniej nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi, toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu uzyskania specjalnych, zaleceƒ lub dodatkowych instrukcji odnoÊnie monta˝u takiego urzàdzenia, dodatkowe informacje o paÊmie cz´stotliwoÊci, poziomie mocy, pozycji anteny.

Oraz Êrodkach ostro˝noÊci podczas instalacji nadajnika RF sà dost´pne na proÊb´ w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie, elementy instalacji wysokiego napi´cia oraz ∏àczàce je ekranowane przewody, elektryczne generujà pole elektromagnetyczne o nat´˝eniu nie odbiegajàcym, od spotykanego w samochodach o tradycyjnym nap´dzie spalinowym czy.

Istnieje jednak mo˝liwoÊç wystàpienia niepo˝àdanych zak∏óceƒ w odbiorze, poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeƒstwa zawierajà substancje, poduszkami powietrznymi i napinaczami pasów mo˝e doprowadziç np, dlatego, przed przekazaniem do z∏omowania, nale˝y zleciç wymontowanie.

I odpowiednie zabezpieczenie tych elementów przez wyspecjalizowany warsztat, punkt serwisowy lub autoryzowanà stacj´ obs∏ugi Toyoty, w samochodzie znajdujà si´ baterie i/lub akumulatory, nimi Êrodowiska i nale˝y je sk∏adowaç wy∏àcznie w specjalnie przeznaczonych, do tego celu miejscach zbiórki (dyrektywa Unii Europejskiej 2006/66/EC).

Jazda pod wp∏ywem Êrodków odurzajàcych: Nie wolno prowadziç samochodu, znajdujàc si´ pod wp∏ywem alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków, odurzajàcych, poniewa˝ obni˝ajà one zdolnoÊç kierowania samochodem, alkohol i niektóre rodzaje narkotyków powodujà wyd∏u˝enie czasu reakcji.

Zak∏ócenie mo˝liwoÊci oceny sytuacji oraz zaburzenie koordynacji, co mo˝e, doprowadziç do wypadku, w wyniku którego mo˝e dojÊç do Êmierci lub, spokojny styl jazdy: Samochód nale˝y zawsze prowadziç w sposób spokojny, nale˝y przewidywaç ewentualne b∏´dy innych kierowców lub pieszych oraz.

Byç przygotowanym na unikanie mo˝liwych zagro˝eƒ, rozpraszanie uwagi kierowcy: Samochód nale˝y prowadziç z zachowaniem, prze∏àcznikami, rozmowa przez telefon lub czytanie, mogà doprowadziç do, wypadku, w wyniku którego mo˝e dojÊç do Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ.

Cia∏a kierowcy, pasa˝erów oraz innych u˝ytkowników drogi, s Ârodki ostro˝noÊci dotyczàce bezpieczeƒstwa dzieci w samochodzie, nie nale˝y pozostawiaç w samochodzie dzieci bez opieki oraz nigdy nie zezwalaç im na posiadanie lub pos∏ugiwanie si´ kluczykami samochodowymi.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders