2015 Toyota Auris Hybrid Touring Sports - Instrukcja nawigacji (in Polish) (292 pages)

Posted on 20 Apr, 2016 by Tringle
Model: 2015 Toyota Auris Hybrid Touring Sports
File size: 2.9 MB


Other 2015 Toyota Auris Hybrid Touring Sports Manuals:


Pobierz from Toyota.com

Instrukcja Opis
Szczegó∏owy opis poni˝szych elementów wyposa˝enia znajduje si´ w „Instrukcji, monitor przep∏ywu energii (wersje z hybrydowym uk∏adem nap´dowym), dost´pnoÊç funkcji nawigacji mo˝na potwierdziç w nast´pujàcy sposób, po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY lub ON .

WyÊwietlony zostanie ekran startowy i system zostanie w∏àczony, po prze∏àczeniu wy∏àcznika zap∏onu w pozycj´ „ACC” lub „ON” wyÊwietlony, zostanie ekran startowy i system zostanie w∏àczony, wyÊwietlony zostanie jeden z poni˝szych ekranów.

W instrukcji tej mo˝na równie˝ napotkaç znak przekreÊlonego skoÊnie, w celu obs∏ugi przycisku lub innego wyposa˝enia, opis funkcji powiàzanych z g∏ównà funkcjà, iNFORMACJE DLA WERSJI Z KONWENCJONALNYM NAP¢DEM SPALINOWYM PODANE SÑ W NAWIASACH OBOK INFORMACJI DOTYCZÑCYCH.

Rozró˝nienie opisu dla wersji z konwencjonalnym nap´dem spalinowym i wersji, po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY lub ON*1 *2, wersje z hybrydowym uk∏adem nap´dowym, wersje z konwencjonalnym nap´dem spalinowym.

Niniejsza instrukcja wyjaÊnia zasady u˝ytkowania systemu nawigacji/systemu multimedialnego, rysunki przedstawiajàce wyglàd ekranów systemu nawigacji/systemu multimedialnego, mogà ró˝niç si´ od rzeczywistego wyglàdu ekranów w zale˝noÊci od dost´pnych, funkcji i/lub umowy obowiàzujàcej oraz dost´pnoÊci danych mapy w momencie druku.

W niektórych przypadkach, takich jak aktualizacja oprogramowania, zawartoÊç, niniejszej instrukcji mo˝e ró˝niç si´ od systemu nawigacji/systemu multimedialnego, system nawigacji jest jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie elementów, z satelitów GPS (Global Positioning System) Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders