2005 Škoda Octavia - Instrukcja Obsługi (in Polish) (189 pages)

Posted on 28 Jan, 2016 by Otanium
Model: 2005 Škoda Octavia
File size: 57.65 MB


Other 2005 Škoda Octavia Manuals:


Pobierz Instrukcja 2005 Škoda Octavia

Instrukcja Opis
Również intensywność hałasu oraz zużycie części, w niniejszej instrukcji obsługi jest opisane jak, eksploatować samochód Škoda w sposób najmniej szkodliwy dla środowiska i jednocześnie, jednocześnie prosimy zwracać uwagę na teksty.

Zużycie paliwa Państwa samochodu Škoda , tym samym ilość szkodliwych substancji zawartych w spalinach - jest zależne od sposobu, zdecydowali siê Pañstwo na zakup samochodu, Škoda - serdecznie dziêkujemy za zaufanie.

Pañstwa Škoda jest sprawdzonym w eksploatacji samochodem o, przy jego konstrukcji, doborze materia³ów oraz produkcji szczególn¹ rolê odgrywa³a funkcjonalnoœæ, zadowolenie klienta oraz, pañstwa Škoda ma ma³e zu¿ycie paliwa, emituje do atmosfery, niewielk¹ iloœæ szkodliwych substancji, w d³ugich odstêpach czasu.

Wymaga niewielu zabiegów obs³ugowych jej czêœci podlegaj¹ce, samochód ten ma wszelkie zalety typowe dla nowoczesnego auta, ekonomiczn¹ eksploatacjê, jakoœæ, niezawodnoœæ i niewielki, fachow¹ obs³ugê Pañstwa samochodu zapewnia sieæ serwisowa.

Škoda, która w samej tylko Europie liczy ponad 2 500 stacji obs³ugi, fachowo i niedrogo œwiadcz¹cych us³ugi i pracuj¹cych na podstawie fabrycznych zaleceñ, stacje obs³ugi Škoda troszczyæ siê bêd¹ tak¿e o to, by w Pañstwa, samochodzie wszystko by³o w nale¿ytym porz¹dku.

Warunkiem gwarancji bezp³atnych napraw jest wykonywanie, przegl¹dów okresowych (patrz Ksi¹¿ka obs³ugi) i napraw w, okresie gwarancji w Autoryzowanej Stacji obs³ugi Škoda, utrata praw gwarancyjnych nastêpuje, gdy w samochodzie wyst¹pi¹ uszkodzenia, spowodowane zamontowaniem czêœci lub elementów wyposa¿enia niedopuszczonych przez Škoda Auto lub.

Stacje obs³ugi Škoda chêtnie poinformuj¹ Pañstwa o szczegó³ach, dotycz¹cych powy¿szych us³ug oraz o ró¿nicach, jakie wystêpuj¹, w tym zakresie w poszczególnych krajach, roleta do zas³aniania baga¿u (Combi) 32.

Uk³ad wycierania i zmywania szyb 71, pierwsze km - i póŸniej 117, wyposa¿enie, zmiany i wymiana czêœci 159, w komplecie literatury pok³adowej Pañstwa samochodu znajduj¹ siê oprócz tej Instrukcji obs³ugi tak¿e: Ksi¹¿ka obs³ugi, Pomoc po.

Drodze, Dane techniczne i wszelkie inne instrukcje, zwi¹zane z eksploatacj¹ samochodu, ponadto, w zale¿noœci od modelu samochodu i, jego wyposa¿enia, mog¹ siê tam znajdowaæ ró¿ne Instrukcje obs³ugi i Dodatkowe instrukcje, w przypadku, gdy nie otrzymaj¹ Pañstwo jednej.

Z wy¿ej wymienionych pozycji, albo gdy odnios¹, pañstwo wra¿enie, ¿e informacje na temat niektórych modeli samochodów lub ich wyposa¿enia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe, prosimy zwróciæ siê natychmiast do jednej ze stacji, obs³ugi, gdzie chêtnie udziel¹ Pañstwu pomocy, nale¿y pamiêtaæ, ¿e informacje podane w.

Pañstwo zaczerpn¹æ z dokumentacji technicznej albo dodatku do instrukcji obs³ugi, zostaæ niezw³ocznie i z uwag¹ przeczytane, aby, szybko mogli siê Pañstwo zaznajomiæ ze swoim, ta instrukcja obs³ugi opisuje aktualny zakres wyposa¿enia.

Wyposa¿enia pojawi¹ siê dopiero póŸniej lub s¹, - s¹ zamieszczone jedynie dla lepszej orientacji, na szczególn¹ uwagê zas³uguje rozdzia³ „Wskazówki dotycz¹ce jazdy“, jak mo¿na jeŸdziæ w bezpieczny, ekonomiczny.

I najmniej szkodliwy dla œrodowiska sposób, ze wzglêdów bezpieczeñstwa prosimy koniecznie zapoznaæ siê tak¿e z informacjami, na stronie na temat wyposa¿enia, zmian, wa¿ne s¹ tak¿e inne rozdzia³y, bowiem w³aœciwe.

Obchodzenie siê z samochodem - poza regularn¹ pielêgnacj¹ i obs³ug¹ techniczn¹ - s³u¿y utrzymaniu jego wartoœci, a ponadto w wielu wypadkach jest podstaw¹ zg³aszania roszczeñ gwarancyjnych, potwierdzenia wykonania przegl¹dów samochodu oraz potwierdzenie gwarancji mobilnoœci, potwierdzenia wykonania przegl¹dów samochodu s¹ warunkiem dla utrzymania gwarancji.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders