2004 Renault Vel Satis - Návod k obsluze (in Czech) (244 pages)

Posted on 1 Feb, 2016 by Evan
Model: 2004 Renault Vel Satis
File size: 10.66 MB
Stáhněte si manuál 2004 Renault Vel Satis

Manuální Popis
Optimální výkon a maximální ochrana v nejpøísnìjších podmínkách, Úspora paliva, ochrana motoru a ohled na Şivotní prostøedí, další maziva schválená spoleèností RENAULT pro normální pouŞití, poraïte se se svým prodejcem vozù RENAULT.

Pro doplnìní a výmìnu oleje Vám doporuèujeme pouŞívat pùvodní oleje, navštivte svùj servis RENAULT nebo stránky www, vítejte na palubì Vašeho nového vozu RENAULT, tento návod k pouŞití a údrŞbì sdruŞuje informace, které Vám umoŞní.

Seznámit se s Vaším vozem znaèky RENAULT, a tak za optimálních provozních podmínek plnì vyuŞít všech technických, dosáhnout optimálního provozního výkonu prostým, avšak pøesným dodrŞováním doporuèení pro údrŞbu, bez pøílišné ztráty èasu èelit drobným problémùm, které nevyŞadují odborný zásah, Èas strávený ètením tohoto návodu Vám bohatì vynahradí informace, které v nìm naleznete, a technické novinky, které díky nìmu.

Abychom Vám èetbu tohoto návodu usnadnili, uvádíme následující symbol, pro oznaèení rizika, nebezpeèí nebo bezpeènostního pravidla, popis modelù, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základì technických charakteristik známých v dobì, jejich pøítomnost ve vozidle závisí na verzi, vybraných volitelných doplòcích zemi prodeje.

Stejnì tak mohou být v tomto dokumentu popsána nìkterá vybavení, která by se mìla objevit v prùbìhu následujícího roku, Šıastnou cestu za volantem Vašeho vozu RENAULT, reprodukce nebo pøeklad tohoto dokumentu, i kterékoli jeho èásti, jsou bez písemného souhlasu spoleènosti RENAULT FR, 92100 Billancourt 2004, zakázány, svìtelné kontrolky (na pøístrojové desce) 1.

Systém kontroly tlaku v pneumatikách 2, praktické rady (výmìna Şárovek, pojistky, odstranìní poruch, tLAKY V PNEUMATIKÁCH v barech nebo kg/cm2 (zastudena), pøejdìte na odstavec „Pneumatiky kapitoly 5, kde naleznete podmínky údrŞby a podle verze podmínky pouŞití snìhových øetìzù.

Zvláštnost vozidel pouŞívaných pøi plném zatíŞení (maximální pøípustné hmotnosti pøi naloŞení) taŞení pøívìsu, maximální rychlost musí být omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikách zvýšen o 0,2 baru, hodnoty hmotností naleznete v odstavci „Hmotnosti v kapitole 6, tLAKY V PNEUMATIKÁCH v barech nebo kg/cm2 (zastudena) (pokraèování).

TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH v PSI (zastudena), maximální rychlost musí být omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikách zvýšen o 3 PSI, tLAKY V PNEUMATIKÁCH v PSI (zastudena) (pokraèování), kapitola Seznamte se s Vaším vozidlem.

Karta RENAULT: obecné údaje, pouŞití, dvojité zamykání 1, zvuková a svìtelná výstraŞná zaøízení 1, - odemknutí nebo zamknutí otevíratelných èástí (dveøí, zavazadlového, okna (informace naleznete v odstavcích „Okna s automatickým.

Lze ji rozpoznat podle pøítomnosti tøí, palivové nádrŞe (informace naleznete na následujících stranách), karty RENAULT A B jsou napájeny, baterií, kterou je tøeba vymìnit, kdyŞ.

Je rùzný podle prostøedí: dejte tedy, rENAULT, pøi které by mohlo dojít, rENAULT, aby byla obnovena individuální seøízení, mohlo by totiŞ dojít k nechtìnému.

Spuštìní motoru nebo k uvedení do, by došlo k nebezpeèí pøivøení èásti, mohlo by tak dojít k váŞným, moŞné jím odemknout dveøe na levé.

- vozidlo se nachází v oblasti silného, - pùsobí vliv pøístrojù fungujících na, - baterie karty RENAULT je slabá, v pøípadì ztráty, nebo pokud si.

Je nezbytné pøijet s Vaším vozem, jednou kartou RENAULT s automatickým reŞimem, ostatní karty, v dobrém stavu, její Şivotnost je.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders