2006 Renault Twingo - Návod k obsluze (in Czech) (166 pages)

Posted on 1 Feb, 2016 by Descendency
Model: 2006 Renault Twingo
File size: 9.73 MB
Stáhněte si manuál 2006 Renault Twingo

Manuální Popis
TWINGO nu C:\Documentum\Checkout\NU741 5 T1-TCH, optimální výkon a maximální ochrana v nejpøísnìjších podmínkách, Úspora paliva, ochrana motoru a ohled na Şivotní prostøedí, další maziva schválená spoleèností RENAULT pro normální pouŞití.

Pro doplnìní a výmìnu oleje Vám doporuèujeme pouŞívat pùvodní oleje, navštivte svùj servis RENAULT nebo stránky www, vítejte na palubì Vašeho nového vozidla RENAULT, tento návod k pouŞití a údrŞbì sdruŞuje informace, které Vám umoŞní.

Lépe poznat Váš vùz znaèky RENAULT, a tak za optimálních provozních podmínek plnì vyuŞít všech technických zlepšení, dosáhnout optimálního provozního výkonu prostým, avšak pøesným dodrŞováním doporuèení pro údrŞbu, bez pøílišné ztráty èasu èelit drobným problémùm, které nevyŞadují zásah odborníka, Èas strávený ètením tohoto návodu Vám bohatì vynahradí informace, které v nìm naleznete, a technické novinky, které díky nìmu.

Abychom Vám pomohli ve ètení tohoto návodu, uvádíme následující symbol, pro oznaèení rizika, nebezpeèí nebo bezpeènostního pravidla, popis modelù, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základì technických charakteristik známých v dobì, jejich pøítomnost ve vozidle závisí na verzi, vybraných volitelných doplòcích zemi prodeje.

Stejnì tak mohou být v tomto dokumentu popsána nìkterá vybavení, která by se mìla objevit v prùbìhu následujícího, Šıastnou cestu za volantem Vašeho vozu RENAULT, reprodukce nebo pøeklad tohoto dokumentu i jeho èásti jsou bez písemného souhlasu spoleènosti RENAULT FR, 92100 Billancourt 2005, zakázány, tlak vzduchu v pneumatikách 0.

Seøízení sedadel a místa øidièe 1, zaøízení pro zadrŞení dìtí 1, zpùsob jízdy pøi zábìhu 2, hladiny (motorového oleje, kapaliny do ostøikovaèù atd.

Praktické rady (výmìna Şárovek, pojistky, odstranìní poruch, tlak vzduchu v pneumatikách zastudena (v barech), pøejdìte na odstavec „Pneumatiky kapitoly 5, v níŞ naleznete, informace o podmínkách údrŞby a pro nìkteré verze i.

Informace o podmínkách instalace snìhových øetìzù, zvláštnosti pro pouŞití vozidla pøi plném zatíŞení, (maximální pøípustné hmotnosti pøi zatíŞení) taŞení, maximální rychlost musí být omezena na 100 km/h tlak.

V pneumatikách zvýšen o 0,2 baru, hodnoty hmotností naleznete v odstavci „Hmotnosti, automatické zamykání dveøí pøi jízdì 1, doplòkové zádrŞné prostøedky k pøedním bezpeènostním pásùm 1.

Elektrické seøízení výšky svìtelných kuŞelù 1, zvuková a svìtelná výstraŞná zaøízení 1, pøední a zadní stìraèe a ostøikovaèe 1, v pøípadì ztráty, nebo pokud si.

Budete pøát další sadu klíèù nebo, ovládání je nezbytné pøijet s Vaším, její Şivotnost je pøibliŞnì dva roky, nikdy neopouštìjte své vozidlo s klíèem ve startovacím spínaèi, pokud.

K uvedení do chodu elektrických zaøízení, napø, vedlo k nebezpeèí pøivøení èásti tìla (krku, paŞe, ruky apod, je rùzný podle prostøedí: dejte pozor, pøi které by mohlo dojít k nechtìnému.

Poznámka: u nìkterých vozidel pokud nejsou pøibliŞnì do 30 sekund, od odemknutí otevøeny Şádné dveøe se dveøe opìt automaticky zamknou, je napájeno baterií, kterou je nutné, vymìnit v pøípadì, kdyŞ pøestane svítit.

Její kontrolka (øiïte se paragrafem, v závislosti na blízkém okolí (vnìjší, zvednìte ji a poté potáhnìte za dveøe.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders