2004 Renault Twingo - Návod na používanie (in Slovak) (162 pages)

Posted on 1 Feb, 2016 by RedForty
Model: 2004 Renault Twingo
File size: 6.19 MB


Other 2004 Renault Twingo Manuals:


Stiahnite si manuál 2004 Renault Twingo

Manuálny Popis
TWINGO nu C:\Documentum\Checkout\NU741-1 slk T1, optimálne výkony, maximálna ochrana v najnepriaznivejších podmienkach, Úspora paliva, ochrana motora Şivotného prostredia, ostatné mazacie prostriedky homologované firmou RENAULT, pre normálne pouŞívanie.

RENAULT vám odporúèa tieto homologované mazacie prostriedky ELF, na dopåòanie a výmenu vám odporúèame pouŞívaı oleje pôvodných znaèiek, poraïte sa v servise RENAULT, alebo si pozrite www, vitajte vo svojom novom vozidle RENAULT.

Tento návod na pouŞívanie a údrŞbu vám poskytne všetky potrebné informácie na to, aby ste mohli, dobre spoznaı svoje vozidlo RENAULT a potom v plnej miere a èo najlepšie vyuŞívaı všetky jeho technické prednosti, dosahovaı trvale optimálnu prevádzku pri jednoduchom, ale dôslednom dodrŞiavaní našich pokynov na údrŞbu, bez zbytoènej straty èasu vyriešiı problémy, ktoré si nevyŞadujú zásah odborníka.

Tých nieko¾ko okamihov, ktoré venujete èítaniu tohto návodu, vám bohato vynahradia získané informácie, objavenie ïalších technických noviniek, na pomoc pri èítaní tohto návodu je pouŞitý nasledujúci symbol, oznaèuje riziko, nebezpeèenstvo alebo bezpeènostné opatrenie, opis modelov v tomto návode bol vypracovaný na základe technických údajov známych v èase jeho spracovania.

Všetku výbavu (sériovú alebo na objednávku) , ktorá je pri týchto modeloch k dispozícii, jej prítomnosı vo vozidle závisí od, modelu vozidla, volite¾nej výbavy krajiny urèenia, okrem toho v tomto návode môŞe byı opísaná aj výbava, ktorá sa má objaviı na trhu v priebehu roka, Šıastnú cestu za volantom vášho vozidla RENAULT.

Pretlaè alebo preklad celého textu alebo jeho èastí je zakázaný bez písomného súhlasu RENAULT, 92100 Billancourt 2004, tlak vzduchu v pneumatikách 0, nastavenie sedadiel a miesta pre vodièa 1, stav kvapalín (motorový olej, ostrekovaè) 4.

Praktické rady (výmena Şiaroviek, poistky, opravy, prevádzkové poruchy) 5, tlak vzduchu v pneumatikách za studena (v baroch), osobitosı vozidiel pouŞívaných s plným zaıaŞením, (Maximálna povolená celková hmotnosı) s prívesom.

Maximálna rýchlosı nesmie presiahnuı 100 km/h tlak, vzduchu v pneumatikách treba zvýšiı o 0,2 baru, hmotnosti pozrite v kapitole 6, v èasti Hmotnosti”, bezpeènosı pneumatík pouŞitie snehových reıazí.

Pozrite v kapitole 5, v èasti Pneumatiky”, kde sú uvedené podmienky údrŞby a, pod¾a verzie, spôsob pouŞívania snehových, kapitola Zoznámte sa so svojím vozidlom, bezpeènostné zariadenia dopåòajúce bezpeènostný pás vpredu 1, osvetlenie vozidla a vonkajšia signalizácia 1.

Zvukové a svetelné výstraŞné znamenia 1, kódový k¾úè od spínacej skrinky, v prípade straty, alebo ak potrebujete ïalšiu súpravu k¾úèov èi, dia¾kové ovládanie, obráıte sa na servis RENAULT.

V prípade výmeny jedného z k¾úèov, kontrolujte stav batérií, ich Şivotnosı je pribliŞne dva roky, postup výmeny batérie je uvedený v, nikdy nenechávajte k¾úè v zapa¾ovaní a dieıa (alebo zviera) samo vo.

Do chodu elektrické zariadenia, napríklad ovládanie okien privrieı si, èası tela (krk, rameno, ruku,), èím by si mohlo spôsobiı váŞne poranenie, napája ho batéria, ktorú je potrebné, vymeniı, keï sa kontrolka batérie 2.

Cca na sekundu (kontrolka 2 sa rozsvieti), èím dáte príkaz na uzamknutie, zamknutie dverí sa indikuje dvojitým zablikaním výstraŞných svetiel, odomknutie dverí sa indikuje jedným bliknutím výstraŞných svetiel, poznámka: Ak sú niektoré z dverí.

Mení sa pod¾a prostredia: pozor na, poznámka: Ak dvere neotvoríte pribliŞne do 30 sekúnd po odomknutí, v, vplyvy blízkeho okolia (vonkajšie inštalácie alebo pouŞívanie prístrojov.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders