2004 Renault Thalia - Návod k obsluze (in Czech) (164 pages)

Posted on 1 Feb, 2016 by Milliamp
Model: 2004 Renault Thalia
File size: 2.99 MB
Stáhněte si manuál 2004 Renault Thalia

Manuální Popis
Optimální výkon a maximální ochrana v nejpøísnìjších podmínkách, Úspora paliva, ochrana motoru a ohled na Şivotní prostøedí, další maziva schválená spoleèností RENAULT pro normální pouŞití, pro doplnìní a výmìnu oleje Vám doporuèujeme pouŞívat pùvodní oleje.

Navštivte svùj servis RENAULT nebo stránky www, vítejte na palubì Vašeho nového vozu RENAULT, tento návod k pouŞití a údrŞbì sdruŞuje informace, které Vám umoŞní, lépe poznat Váš vùz znaèky RENAULT, a tak za optimálních provozních podmínek plnì vyuŞít všech technických zlepšení.

Dosáhnout optimálního provozního výkonu prostým, avšak pøesným dodrŞováním pokynù pro údrŞbu, bez pøílišné ztráty èasu èelit drobným problémùm, které nevyŞadují zásah odborníka, nìkolik chvil, které vìnujete ètení tohoto návodu, bude kompenzováno informacemi, které se v nìm dozvíte, technickými, bude potìšením poskytnout Vám jakékoli další informace, které budete potøebovat.

Abychom Vám ètení tohoto návodu usnadnili, uvádíme následující symbol, pro oznaèení rizika, nebezpeèí nebo bezpeènostního pravidla, popis modelù, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základì technických charakteristik známých v dobì, jejich pøítomnost ve vozidle závisí na verzi, vybraných volitelných doplòcích zemi prodeje.

Stejnì tak mohou být v tomto dokumentu popsána nìkterá vybavení, která by se mìla objevit v prùbìhu následujícího, Šıastnou cestu za volantem Vašeho vozu RENAULT, reprodukce nebo pøeklad tohoto dokumentu i jeho èásti jsou bez písemného souhlasu spoleènosti RENAULT FR, 92100 Billancourt 2004, zakázány, tlak vzduchu v pneumatikách 0.

Seøízení sedadel a místa øidièe 1, zvuková a svìtelná signalizace 1, zpùsob jízdy pøi zábìhu 2, praktické rady (výmìna Şárovek, pojistky, odstranìní závady.

Tlaky vzduchu v pneumatikách zastudena (v barech) (pokraèování), pøejdìte na odstavec „Pneumatiky kapitoly 5, v níŞ naleznete informace o podmínkách údrŞby a podle verze i informace, zvláštnosti vozidel s plným zatíŞením (maximální povolená hmotnost pøi zatíŞení) s pøívìsem, maximální rychlost musí být omezena na 100 km/h a tlak vzduchu v pneumatikách zvýšen o 0,2 bar.

Hodnoty hmotností naleznete v odstavci „Hmotnosti v kapitole 6, automatické zamykání dveøí pøi jízdì 1, bezpeènostní pásy a doplòkové zádrŞné prostøedky k pøedním bezpeènostním pásùm 1, zvuková a svìtelná výstraŞná zaøízení 1.

Je napájeno baterií, kterou je tøeba, mohlo by dojít ke spuštìní motoru, je rùzný podle prostøedí: dejte tedy, ovladaèem, pøi níŞ by mohlo dojít.

Poznámka: u nìkterých vozidel pokud nejsou pøibliŞnì do 30 sekund, od odemknutí otevøeny Şádné dveøe se dveøe opìt automaticky zamknou, v závislosti na blízkém okolí (vnìjší, v pøípadì ztráty, nebo pokud si.

Budete pøát další sadu klíèù nebo, ovládání je nezbytné pøijet s Vaším, na jedno vozidlo není moŞné pouŞít, zajistìte, aby byla baterie vŞdy.

V dobrém stavu - její Şivotnost je, jeden ze zámkù 2 pøedních dveøí, umístìte ruku pod rukojeı 1 táhnìte, zevnitø pøemístìte páèku 5 obou dveøí.

A zevnitø zkontrolujte, zda jsou dveøe, zevnitø stisknìte kolík 1 pøi zavøených, zadní: Stisknìte kolík 1 na obou, pøibliŞnì na sekund tlaèítko pro.

Elektrické zamykání dveøí 1 na stranì, pokud k tomu došlo, opìt jej aktivujte, všem osobám, které nemají k dispozici.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders