2006 Renault Clio - Návod k obsluze (in Czech) (270 pages)

Posted on 1 Feb, 2016 by Augmediated
Model: 2006 Renault Clio
File size: 6.52 MB


Other 2006 Renault Clio Manuals:


Stáhněte si manuál 2006 Renault Clio

Manuální Popis
UŞivatelská pøíruèka – 82 00 651 085 – NU 747-5 – 01/2006 – Edition tchèque, optimální výkon a maximální ochrana v nejpøísnìjších podmínkách, Úspora paliva, ochrana motoru a ohled na Şivotní prostøedí, další maziva schválená spoleèností RENAULT pro normální pouŞití.

Elf vyvíjí speciální maziva pro kaŞdou z pøevodovek Renault, tranself TRJ Tranself TRT 75W80, Tranself TRP 75W80, Tranself TRX 75W80 pro, manuální pøevodovky, Renaultmatic D3Syn a Renaultmatic D2 pro automatické pøevodovky, tyto provozní kapaliny se aktivnì podílejí na výkonu a funkci Vašeho vozidla.

RENAULT doporuèuje pro doplnìní a výmìnu oleje pouŞívat homologovaná maziva ELF, (*) Informace o oleji vhodném pro Vaše vozidlo naleznete v servisní kníŞce, navštivte svùj servis RENAULT nebo stránky www, vítejte na palubì Vašeho nového vozu RENAULT.

Tento návod k pouŞití a údrŞbì sdruŞuje informace, které Vám umoŞní, lépe poznat Váš vùz znaèky RENAULT, a tak za optimálních provozních podmínek plnì vyuŞít všech technických zlepšení, dosáhnout optimálního provozního výkonu prostým, avšak pøesným dodrŞováním pokynù pro údrŞbu, bez pøílišné ztráty èasu èelit drobným problémùm, které nevyŞadují odborný zásah.

Èas strávený ètením tohoto návodu Vám bohatì vynahradí informace, které v nìm naleznete, a technické novinky, které díky nìmu, vám jakékoli další informace, které budete potøebovat, abychom Vám ètení tohoto návodu usnadnili, uvádíme následující symbol, pro oznaèení rizika, nebezpeèí nebo bezpeènostního pravidla.

Popis modelù, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základì technických charakteristik známých v dobì, jejich pøítomnost ve vozidle závisí na verzi, vybraných volitelných doplòcích zemi prodeje, stejnì tak mohou být v tomto dokumentu popsána nìkterá vybavení, která by se mìla objevit v prùbìhu následujícího roku, Šıastnou cestu za volantem Vašeho vozidla RENAULT.

Reprodukce nebo pøeklad tohoto dokumentu, i jeho èásti, jsou bez písemného souhlasu spoleènosti RENAULT FR, 92100 Billancourt 2006, zakázány, seøízení sedadel a místa øidièe 1, svìtelné kontrolky (na pøístrojové desce) 1, systém kontroly tlaku v pneumatikách 2.

TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH (v barech nebo kg/cm2 zastudena), t 195/50 R16 88 V 185/60 R15 88 H 175/65 R 15 88 H 185/65 R15 88V, vozidla vybavená systémem kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách, tlak ve všech pneumatikách musí být zvýšen o 0,2 baru.

Pøejdìte na odstavec „Pneumatiky v kapitole 5, v níŞ naleznete informace o podmínkách údrŞby a pro nìkteré verze i informace o, zvláštnosti pro pouŞití vozidla pøi plném zatíŞení (maximální pøípustné hmotnosti pøi zatíŞení) taŞení pøívìsu, maximální rychlost musí být omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikách zvýšen o 0,2 baru, hodnoty hmotností naleznete v odstavci „Hmotnosti v kapitole 6.

TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH (v PSI zastudena), t 195/50 R16 88 V 185/60 R15 88 H 175/65 R15 88H, tlak ve všech pneumatikách musí být zvýšen o 3 PSI, maximální rychlost musí být omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikách zvýšen o 3 PSI.

Kapitola Seznamte se se svým vozidlem, klíè/radiofrekvenèní dálkové ovládání: obecné údaje, pouŞití, dvojité zamykání 1, karty RENAULT: obecné údaje, pouŞití, dvojité zamykání 1, automatické zamykání dveøí pøi jízdì 1.

Zvuková a svìtelná výstraŞná zaøízení 1, kLÍÈ / RADIOFREKVENÈNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: obecné údaje, mìní se podle prostøedí: dejte tedy, ovladaèem, pøi které by mohlo být.

Zpùsobovat rušení, bránit tak funkci, - Klíè k zapalování ke dveøím, - Zamknutí/odemknutí pouze zavazadlového prostoru (pro tøíbodové, motoru nebo k uvedení do chodu.

Mohlo by tak dojít k váŞným, v pøípadì ztráty, nebo pokud si, budete pøát další sadu klíèù (nebo.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders