2015 Mazda 2 - Snabbguide (in Swedish) (20 pages)

Posted on 9 Nov, 2015 by Doppio
Model: 2015 Mazda 2
File size: 1.11 MB


Other 2015 Mazda 2 Manuals:


Hämta Manuell 2015 Mazda 2

Manuell Beskrivning
Denna snabbguide förklarar på ett enkelt sätt hur du manövrerar vissa av de funktioner som, betydelsen för var och en av symbolerna som används i snabbguiden är följande, du kan justera manuella och elmanövrerade säten på följande sätt, dra upp nackstödet till önskat läge när det ska höjas.

Sänk nackstödet genom att trycka in spärrknappen och trycka nackstödet nedåt, justera nackstödet så att dess mitt är i jämnhöjd med översta delen av, du hittar mer information i kapitel 2, ”Säten”, det avancerade nyckellösa systemet fungerar endast när föraren befinner sig.

I bilen eller inom räckvidd medan nyckeln bärs med, alla dörrar och bakluckan kan låsas/låsas upp, genom att man trycker på kommandokontakten på, kontrollera att rattläget är spärrat innan du kör.

Du hittar mer information i kapitel 3, ”Avancerat nyckellöst lås- och startsystem”, åt vänster eller höger för att välja, passagerarnas fönster kan också manövreras med huvudreglagen på förardörren, rutan körs ned till önskad position genom att knappen hålls ned lätt.

Dra försiktigt upp knappen för att köra upp rutan till önskad position, du hittar mer information i kapitel 3, ”Speglar” eller ”Fönster”, fyll alltid på minst 10 liter bränsle när du tankar, dra i reglaget för att öppna tankluckan.

Vrid tanklocket moturs för att ta av det, sätt fast tanklocket på insidan av, sätt tillbaka tanklocket och vrid det medurs, för mer information, se kapitel 3, ”Bränsle och avgaser”.

Ordentligt till dess att motorn startat helt, starta motorn på nytt medan bilen rör sig, indikeringslampan på startknappen (grön) är tända, startmotorn roterar inte innan glödindikeringslampan har slocknat.

När motorn startas, släpp inte upp bromspedalen förrän kontrollampan för, glödning på instrumentgruppen har slocknat och motorn startar efter det, om bromspedalen släpps upp innan motorn startar, trycker du ned bromspedalen, på nytt och trycker på startknappen för att starta motorn.

Om tändningen lämnas PÅ under en längre tid utan att motorn går efter att, glödstiften värmts upp, kan glödstiften värmas upp igen och, för mer information, se kapitel 4, ”Starta/stoppa motorn”, i-stop-funktionen stänger automatiskt av motorn när bilen stannar vid ett trafikljus.

Eller står still i en bilkö, systemet ger förbättrad bränsleekonomi, minskade utsläpp och eliminerar, indikeringslampan för i-stop (grön) tänds under följande situationer, när motorn har stängts av.

Villkoren för avstängning av motorn under tomgång är uppfyllda, indikeringslampan för i-stop (grön) slocknar när motorn återstartats, motorn stängs av när kopplingspedalen släppts, bilen körs i lägena R eller M andra växelns fasta läge) och bilen stannat.

I läge D eller M (ej in andra växelns fasta läge), trampas ner igen eller om växelväljaren förs till läge D eller M (ej i andra, växelns fasta läge) eller läge R, hållas nertrampad när växelväljarens läge ändras medan i-stopfunktionen.

Genom att hålla knappen intryckt tills, ljudsignalen hörs kan i-stop stängas av och, den gula varningslampan för i-stop tänds i, intryckt igen tills ljudsignalen hörs kan i-stop.

Aktiveras och den gula varningslampan för, villkoren för avstängning av motorn under tomgång, lampan tänds när tändningen sätts på och slocknar.Mazda Modeller

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders