2016 Hyundai H-100 - Kullanım Kılavuzu (in Turkish) (232 pages)

Posted on 16 Apr, 2017 by Anjo
Model: 2016 Hyundai H-100
File size: 18.05 MB
indir 2016 Hyundai H-100

Manuel Açıklama
Deðiþtirme iþleminden sonra aþaðýdaki sistemler mutlaka sýfýrlanmalýdýr. Uygun olmayan bir biçimde atýlan pil çevre ve insan saðýðý için zararlý olabilir. Bu durum yaðmur sýrasýnda aracýn camlarýndaki buðulanma gibidir ve aracýnýzla ilgili herhangi bir problem yoktur.

Aracýnýza yeni lastik ðindesizeyardýmcýolacakönemlibilgiler lerinde kullanýlmakta olan çeþitli hýz alacaðýnýzzamanbubilgilereihtiyacýnýz de yazýlýdýr. Aracýnýzda üst çekiþ karakteristikleri ile ilgili standart veya seçmeli olarak bulunan deðildir.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders