Ke stažení 2006 Renault Twingo - Návod k obsluze (in Czech)

Posted on 1 Feb, 2016 by Descendency
Model: 2006 Renault Twingo


Pages: 166
File size: 9.73 MB

Ke stažení

TWINGO nu C:\Documentum\Checkout\NU741 5 T1-TCH, optimální výkon a maximální ochrana v nejpøísnìjších podmínkách, Úspora paliva, ochrana motoru a ohled na Şivotní prostøedí, další maziva schválená spoleèností RENAULT pro normální pouŞití, pro doplnìní a výmìnu oleje Vám doporuèujeme pouŞívat pùvodní oleje.

Navštivte svùj servis RENAULT nebo stránky www, vítejte na palubì Vašeho nového vozidla RENAULT, tento návod k pouŞití a údrŞbì sdruŞuje informace, které Vám umoŞní, lépe poznat Váš vùz znaèky RENAULT, a tak za optimálních provozních podmínek plnì vyuŞít všech technických zlepšení, dosáhnout optimálního provozního výkonu prostým, avšak pøesným dodrŞováním doporuèení pro údrŞbu.

Bez pøílišné ztráty èasu èelit drobným problémùm, které nevyŞadují zásah odborníka, Èas strávený ètením tohoto návodu Vám bohatì vynahradí informace, které v nìm naleznete, a technické novinky, které díky nìmu, abychom Vám pomohli ve ètení tohoto návodu, uvádíme následující symbol, pro oznaèení rizika, nebezpeèí nebo bezpeènostního pravidla, popis modelù, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základì technických charakteristik známých v dobì.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders