Ke stažení 2015 Mazda 3 Hatchback - Návod k obsluze (in Czech)

Posted on 9 Nov, 2015 by Fusiono
Model: 2015 Mazda 3 Hatchback


Pages: 689
File size: 7.67 MB

Ke stažení

Slovo k majitel m voz Mazda, d kujeme Vám, že jste se rozhodli pro v z zna ky Mazda, kte í navrhujeme a vyrábíme tato vozidla, máme na pam ti p edevším plnou, abychom pomohli zajistit p íjemný a bezproblémový provoz Vašeho vozu Mazda, doporu ujeme Vám, abyste si pe liv p e etli tento návod a ídili se doporu eními.

Pravidelný servis Vašeho vozidla provád ný kvalifikovaným opravcem napomáhá, k udržení nejen jeho jízdních vlastností, ale i celkové hodnoty vozu pro p ípadný další, jejich speciáln vyškolený personál má k ádnému odbornému provedení servisu, vašeho vozu Mazda tu nejlepší kvalifikaci, vysoce specializovaných nástroj a za ízení, speciáln vyvinutých pro servis voz Mazda.

Ujiš ujeme Vás, že my všichni ve spole nosti Mazda máme neustálý zájem na Vaší plné, d ležité upozorn ní týkající se tohoto návodu k obsluze, ponechejte si tento návod v odkládací schránce v p ístrojové desce vozu, kde jej budete mít vždy po ruce, jako pr vodce bezpe ného a p íjemného provozu Vašeho vozu Mazda, ponechejte návod ve voze, aby mohl sloužit i dalšímu majiteli.

Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders